Vedtægter for Foreningen Bjerringbro Elværk

VEDTÆGTER VEDTAGET PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

 

Paragraf 1:

 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune.

Paragraf 2:

 1. Formål og anvendelse af midler:

Foreningen Bjerringbro Elværks formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter.

 

Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer samt hel- og halvoffentlige myndigheder/institutioner og foreninger i Bjerringbro by (som afgrænset af byskiltene) og i særlige tilfælde til fysiske og juridiske personer samt hel- og halvoffentlige myndigheder/institutioner og foreninger uden for dette område, hvis de efter bestyrelsens skøn har en ikke uvæsentlig tilknytning eller nærhed til Bjerringbro by.

 

Formålet kan realiseres ved udlodning af midler fra foreningens formue. Udlodning af midler fra foreningens formue kan i et kalenderår maksimalt udgøre tidligere års afkast af foreningens formue samt gennemsnitligt op til 20 % af foreningens oprindelige formue, dog således at tilskud til et enkelt projekt aldrig kan overstige kr. 2 mio. Bestyrelsen er berettiget til i givne regnskabsår at foretage henlæggelse til senere uddeling.

 

Bestyrelsen træffer efter ansøgning beslutning om midlernes anvendelse ved udlodning i overensstemmelse med ovenstående formål. Formålets emner er ikke prioriterede, og bestyrelsen er ikke forpligtiget til at udlodde midler til alle angivne emner. Udlodning kan ske løbende over et kalenderår, idet bestyrelsen fastsætter og offentliggør en eller flere årlige ansøgningsfrister.

Paragraf 3:

 1. Medlemmer:

 

Medlem af foreningen er de forbrugere, fysiske og juridiske personer/virksomheder, der er tilsluttet elnettet i Bjerringbro by, afgrænset af byskiltet "Bjerringbro".

 

Medlemmerne betaler ikke kontingent.

 

Foreningen kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmerne opfylder betingelsen for at være medlem af foreningen.

 

 1. Udtrædende medlemmer:

 

Medlemskabet til foreningen ophører uden videre, når betingelserne ved skriftlig meddelelse til foreningen. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

Paragraf 4:

 1. Medlemmernes hæftelse:

 

Alene foreningen er ansvarlig for dettes forpligtelser. Medlemmerne hæfter således ikke for nogen del af foreningens gæld.

Paragraf 5:

 1. Generalforsamlingen:

 

Generalforsamlingen som består af medlemmerne, er foreningens øverste myndighed.

Paragraf 6:

 1. Ordinær generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i april måned med en dagsorden indeholdende blandt andet følgende punkter:

 

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden kan ske ved bekendtgørelse i Bjerringbro  Avis tidligst 4 uger før og senest 1 uge før mødet. Forslag fra medlemmernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet senest 2 dage efter bekendtgørelse af dato for generalforsamlingen.

 

Hvert medlem har èn stemme på generalforsamlingen uanset hvor mange enheder (målere) vedkommende råder over.

 

Et medlem kan møde ved fuldmagt givet til et andet mødeberettiget medlem, men intet medlem kan møde med mere end én fuldmagt.

For et medlem der er organiseret som en juridisk person gælder, at en repræsentant fra bestyrelsen eller den daglige ledelse herfor kan udøve samtlige medlemmets medlemsrettigheder på generalforsamlingen.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling:

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt anmoder derom og samtidig angiver, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse. Sager må ikke være i strid med gældende lov eller selskabets formål.

 

 1. Protokol:

 

Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af ordstyreren.

Paragraf 7:

 1. Generalforsamlingens ledelse:

 

Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandlinger samt afstemninger.

 

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jf. dog stk. 2

 

 1. Vedtægtsændring, opløsning og beslutningsdygtighed:

 

Ændring af foreningens vedtægter eller beslutning om foreningens opløsning kræver, at 2/3 af samtlige medlemmer deltager i afstemningen, og beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af medlemmerne, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes inden for 1 måned, og på denne kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal.

 

 1. Skriftlig afstemning

 

Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, og i øvrigt når ordstyreren bestemmer det.

Paragraf 8:

 1. Bestyrelse

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Der vælges tillige 2 suppleanter

 

 1. Bestyrelsens valgperiode:

 

Valgperioden er 2 år, idet dog henholdsvis 3 og 2 medlemmer er på valg hvert år.

 

 1. Suppleanter:

 

Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den først valgte suppleant i dennes sted og funktionsperiode.

 

 1. Valgbare:

 

Ethvert medlem kan modtage valg.

 

 1. Valg af formand og næstformand

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Der ydes formanden vederlag for sit arbejde. Vederlagets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

 

 1. Bestyrelsesmøder:

 

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Der skal dog afholdes et bestyrelsesmøde for hvert kvartal. Et medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.

 

 1. Beslutningsdygtighed:

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

 

 1. Afstemninger:

 

De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans forfald næstformandens, stemme afgørende.

Paragraf 9:

 1. Bestyrelsens bemyndigelse:

 

Bestyrelsen er under ansvar over for generalforsamlingen foreningens øverste ledelsesorgan.

 

 1. Tegningsret og prokura:

 

Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. Protokol:

 

På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretals motiverende indstilling, kan kort forlanges tilført forhandlingsprotokol.

 

 1. Forretningsorden:

 

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Paragraf 10:

 1. Information af medlemmer:

 

Årsregnskab og dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres i Gudenådalens Avis og på Bjerringbro Elværks hjemmeside, www.bjerringbro-elvaerk.dk

Paragraf 11:

 

Bestyrelsen kan ansætte nødvendigt personale eller antage ekstern bistand til at bistå bestyrelsen med drift, administration og varetagelse af foreningens anliggender.

Paragraf 12:

 1. Regnskab og revision:

 

Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12. Årets resultatopgørelse og status revideres af en statsautoriseret revisor.

Paragraf 13:

 1. foreningens opløsning:

 

Beslutningen om foreningens opløsning følger reglerne i paragraf 7 om vedtægtsændringer.

 

 1. Likvidationsudvalg:

 

Er der foretaget beslutning om opløsning af foreningen nedsættes et likvidationsudvalg bestående af den afgående bestyrelse, der kan supplere sig med 2 personer, der ikke behøver at være medlemmer i foreningen. Likvidationsudvalget, der træder i bestyrelsens sted, forestår den endelige afvikling af foreningen og tegner i enhver henseende denne.

 

Et eventuelt overskud ved foreningens opløsning kan kun anvendes til udlodning i henhold til foreningens formål.

Paragraf 14:

 1. ikrafttræden:

Disse vedtægter er vedtaget på Foreningen Bjerringbro Elværks ekstraordinære generalforsamling den 15. december 2015 til ikrafttrædelse, når den mellem Bjerringbro Elværk a.m.b.a. og EnergiMidt Net A/S den 17. november 2015 2015 indgåede Betingede Aktiv Overdragelsesaftale er endelig og ubetinget og gennemført efter sit indhold. Såfremt dette ikke er sket senest den 30. september 2016, skal de på generalforsamlingen den 15. december 2015 besluttede ændringer ikke træde i kraft med den konsekvens, at selskabets vedtægter som gældende før generalforsamlingen den 15. december 2015 skal være uændret gældende.

2 dage efter bekendtgørelse af dato for generalforsamlingen.